Regulamin - VictoriaTravel.pl

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych Victoria Travel.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisów internetowych należących do biura podróży Victoria Travel.
 2. Organizatorzy turystyki (Organizator) – przedsiębiorcy organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, z którymi Victoria Travel współpracuje jako agent turystyczny.
 3. Agent turystyczny (Agent) – przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art. 758 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 4. Victoria Travel – biuro podróży Victoria Travel Victoria Iwanowska z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-702, ul. Puławska 117a, NIP: 527-200-42-10, Regon 017190651, nr wpisu do ewidencji 235826, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1708, nr gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez Signal Iduna – M204057, suma gwarancyjna 414 000.00 PLN, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako Agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. W niniejszym regulaminie Victoria Travel występuje jako Agent Turystyczny.
 5. Klient – osoba, która korzysta z usług Victoria Travel za pośrednictwem strony internetowej biura, a także pozostałych stron wymienionych w Regulaminie i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
 6. Umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem przy udziale Agenta.
 7. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Warunki udziału w imprezie (w tym warunki i terminy płatności, zasady anulacji, reklamacji i inne) określa dokument Warunków Uczestnictwa danej imprezy.
 8. Strona internetowa (strona www) – strona internetowa należąca do Victoria Travel, na której Klient może dokonać wyboru, rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej. Victoria Travel jest właścicielem stron internetowych: www.victoriatravel.pl http://www.tanienurkowanie.pl, http://events.victoriatravel.pl, http://taniewyjazdydlafirm.pl, http://www.wyjazdyvip.pl, http://www.taniewyjazdynanarty.pl, http://www.bezprzesiadek.pl, http://www.taniwindsurfing.pl, http://www.slubzagranica.pl, http://www.oswiadczynyzagranica.pl, http://www.poslubna.pl, http://www.plywaniezdelfinami.pl, http://www.zdziecmi.pl.
 9. Strony internetowe Victoria Travel umożliwiają Klientom dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej. Opublikowane na stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. Victoria Travel stale dokłada starań, aby korzystanie ze stron www przebiegało w sposób niezakłócony, jednocześnie nie udzielając gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy awarii technicznych.

§ 2. Zasady korzystania ze stron internetowych Victoria Travel

 1. Korzystając ze Stron www Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania ze strony www. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Dokonywanie rezerwacji z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

§3. Proces wyszukania, rezerwacji i zawarcia umowy.

 1. Na stronach www i w systemach rezerwacyjnych Victoria Travel zostają udostępnione oferty turystyczne Organizatorów współpracujących z Victoria Travel (Agent). Oferty zawierają informacje dostarczone przez Organizatorów a w szczególności informacje o programie imprez, zawartych świadczeniach, cenie i dostępności oferty. Victoria Travel, jako Agent turystyczny, nie ingeruje w treść i zawartość ofert Organizatorów.
 2. Victoria Travel oraz Organizatorzy dokładają starań, aby oferty prezentowane na stronach www były na bieżąco aktualizowane, w szczególności w odniesieniu do liczby wolnych miejsc i ich dostępności. W systemie rezerwacyjnym występują oferty z potwierdzoną dostępnością oraz oferty na zapytanie (wymagające oddzielnego potwierdzenia dostępności). Klient przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć sytuacja, w której wybrana przez niego oferta okaże się niedostępna, co będzie skutkowało anulacją rezerwacji.
 3. Klient ma możliwość wyszukania interesujących go ofert w oparciu o zadane przez siebie kryteria wyszukiwania.
 4. Korzystając z formularzy w systemie rezerwacyjnym, Klient może założyć rezerwację wybranej przez siebie oferty oraz zawrzeć umowę oraz dokonać płatności elektronicznej za wybraną ofertę.
 5. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Victoria Travel weryfikuje i potwierdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
 6. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
 7. Klient podpisuje i odsyła do Victoria Travel Umowę. W momencie podpisania przez Klienta umowy, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta (Victoria Travel).
 8. Po podpisaniu Umowy Klient dokonuje wpłaty za imprezę w kwocie i na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym oraz gotówką w siedzibie Victoria Travel.
 9. Klient otrzymuje dokumenty podróżne, a w szczególności wystawiony przez Organizatora Voucher z informacjami o szczegółach zakupionej imprezy turystycznej.

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym dla skutecznego przeprowadzenia rezerwacji. Dane osobowe udostępniane Victoria Travel przez Klienta w trakcie procesu rezerwacji będą przetwarzane przez Victoria Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Victoria Travel przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 3. Wysyłając formularz rezerwacyjny i przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Victoria Travel w celu nawiązania i realizacji Umowy oraz w celu przesyłania Klientowi wiadomości o charakterze ofertowym i handlowym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Victoria Travel.
 4. Zgodnie z Ustawą, Klientowi przysługuje wgląd, prawo modyfikacji oraz żądania usunięcia jego danych z baz danych Victoria Travel.

§5. Ceny imprez turystycznych i płatności

 1. Cena zakupionej oferty obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Victoria Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa akceptowanych przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona walutach obcych, cena może ulec zmianom wynikającym ze zmian kursu danej waluty.
  Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Organizatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
 4. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Victoria Travel w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania ostatecznego potwierdzenia rezerwacji od Organizatora. Victoria Travel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych zostały podane błędne ceny.
 5. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę turystyczną określa Organizator w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Klienci mają możliwość płatności przelewem bankowym na konto Victoria Travel, z wykorzystaniem płatności elektronicznych oraz gotówkowych bezpośrednio w biurze Victoria Travel. Płatność elektroniczna na stronie www możliwa jest za pośrednictwem systemów obsługiwanych przez eCard, z wykorzystaniem i na zasadach obsługiwanych przez eCard typów przelewów elektronicznych.

§6. Zmiana i anulacja rezerwacji

 1. Dokonanie zmian oraz anulacja rezerwacji po zakupie oferty turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy i może wiązać się z obciążeniem Klienta przez Organizatora dodatkowymi opłatami.
 2. W dniu zakupu oferty Klient ma możliwość opcjonalnego dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy.
 3. Zgłoszenie dyspozycji zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest osobiście, mailowo na adres biuro@victoriatravel.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 614 00 00. W przypadku otrzymania takiej dyspozycji, Victoria Travel przekazuje ją niezwłocznie do Organizatora.
 4. Rezygnację z wybranej imprezy Klient może zgłosić wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
 5. Po otrzymaniu rezygnacji Victoria Travel niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.

§7. Obsługa posprzedażowa

 1. W każdej chwili Klient może skontaktować się z Victoria Travel aby uzyskać odpowiedzi oraz wsparcie w tematach związanych z rezerwacją, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące jego wyjazdu.
 2. Victoria Travel zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazywania Klientom wszystkich informacji od Organizatorów dotyczących imprez, w których Klienci biorą udział.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z nienależytą realizacją Umowy zawartej przy pośrednictwie Victoria Travel przez Organizatora. Adresatem reklamacji jest w takim przypadku Organizator imprezy. Victoria Travel w takim przypadku oferuje Klientowi pomoc w przygotowaniu i przesłaniu jego reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące imprezy turystycznej należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. Organizator rozpatruje reklamacje na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.
 3. Reklamacje dotyczące działań Victoria Travel należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres biura, tj. ul. Puławska 117a, 02-707 Warszawa. Reklamacje są rozpatrywane na zasadach ogólnych, w terminie 30 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Victoria Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. Victoria Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Victoria Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży, w przypadku występowania siły wyższej, a także z przyczyn niezależnych od Victoria Travel.
mautic is open source marketing automation

Newsletter

FreshMail.pl